OVER ONS

ORGANISATIE    //    BESTUUR EN COMMISSIES    //     SPONSORING    //    SOCIALE VEILIGHEID    //    HISTORIE

ORGANISATIE

Statuten en Huishoudelijk reglement

Op deze pagina staan de statuten van Zwemvereniging Het Y en het Huishoudelijk Reglement. De laatste statutenwijziging is ondertekend op 3 mei 2022.

Algemene Vergadering

Leden hebben het hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Vergadering (AV) vindt minimaal twee keer per jaar plaats. Alle leden ontvangen een uitnodiging voor de AV van het bestuur. Elk bestuurslid wordt benoemd door de AV.

Vrienden van Het Y

Na het 125-jarige jubileum in 2017 is Vrienden van Het Y (VRY) opgericht om (oud)-leden en mensen die de vereniging een warm hart toedragen, te blijven betrekken bij Het Y. Deze (oud)-leden betalen een bijdrage aan VRY. Dankzij de financiële bijdrage van de VRY ondersteunen wij speciale projecten binnen de vereniging. Zoals bijvoorbeeld de aanschaf van waterpolocaps voor de jeugd of de organisatie van een zwemwedstrijd.

Word Vriend van het Y

Voor 50 of 100 euro per jaar (bijdrage is naar keuze) word je “Vriend van Het Y” en ontvang je de Vrienden van Het Y nieuwsbrief, uitnodiging voor de VRY tribune bij zwem- en polo wedstrijden of evenementen (IWTA, OWW), deelname aan VRY zwem en/of polowedstrijd en een uitnodiging voor de jaarlijkse Vrienden van Het Y avond.

Je wordt Vriend van Het Y door dit formulier in te vullen. De Vrienden worden vermeld op het Vrienden van Het Y bord in de Y-kelder.

Ken je nog meer mensen die Het Y een warm hart toedragen, en die we zouden kunnen benaderen voor een vriendschap van de Vrienden van Het Y? Laat het ons weten via vrienden@het-y.nl.

In de ‘Spelregels VRY’ staat hoe je de vriendschap op kan zeggen.

Wat doen we met de jaarlijkse bijdrage?

Leden van Het Y kunnen een verzoek indienen bij commissie VRY voor een bijdrage aan projecten binnen Het Y. In de VRY-Nieuwsbrief lees je wat er dankzij jouw bijdrage is gerealiseerd voor de club.

Aanvragen bij VRY

Ieder lid van Het Y kan een sponsoraanvraag indienen. Dat kan door de vraag schriftelijk, gebruikmakend van het VRY-Aanvraagformulier, te sturen aan de commissie VRY.

VRY-Aanvraagformulier

De aanvraag bestaat uit een projectbeschrijving en motivatie, de doelgroep en een tegenprestatie. Voorbeelden voor projecten zijn: trainingskamp, materiaal, cursus, etc. Een tegenprestatie is bijvoorbeeld het helpen bij (de organisatie van) Vrienden van Het Y bijeenkomsten, zoals wedstrijden/ evenementen waar de Vrienden uitgenodigd zijn.  Om het budget te verkrijgen moeten alle declaraties met bonnetjes ingeleverd worden.

De commissie beoordeelt de aanvraag en het bestuur neemt in overleg met de commissie de uiteindelijke beslissing over honorering van de aanvraag.

De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Y Kelder

De Y-kelder is het clubhuis van onze vereniging. De Y-Kelder is gevestigd op de Waldenlaan 6. De ingang is naast de winkel van Simon Lévelt.

De Y-kelder is geopend na de reguliere trainingen (de clubavonden) en tijdens wedstrijden. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die lid zijn van de vereniging. Veel van de bezoekers van de Y-kelder zijn dan ook behulpzaam bij bardiensten en de schoonmaak.

De Y-kelder is er voor leden van Het Y en wordt beheerd door een aparte stichting (stichting YCA -Y Club Accommodatie).

Naast de clubavonden en feesten is de Y-kelder beschikbaar voor teambesprekingen, cursussen, commissie- en leden vergaderingen.
Neem even contact op als je een bijeenkomst wilt houden of ander vragen hebt: y-kelder@het-y.nl.

BESTUUR EN COMMISSIES

Het dagelijks bestuur van Het Y behandelt alle lopende en spoedeisende zaken. Naast het bestuur zijn er verschillende commissies binnen onze vereniging. Zij regelen specifiek een bepaald onderdeel van onze vereniging zoals de zwemcommissie, de waterpolocommissie, en commissie diplomazwemmen.

Commissie diplomazwemmen

De zwemlessen binnen onze vereniging worden verzorgd door de commissie diplomazwemmen. De commissie zorgt voor opleidingen van instructeurs, organiseert het diplomazwemmen en zorgt voor goed opgeleid en gemotiveerd kader. Dit alles volgens de richtlijnen van de KNZB en de ENVOZ.

Zwemcommissie

De zwemcommissie zorgt voor alles wat met de zwemtrainingen en zwemwedstrijden van wedstrijdzwemmen te maken heeft. Zij is het aanspreekpunt voor trainers, zwemmers en ouders/verzorgers voor wedstrijdzwemmen, trimzwemmen en evenementen zoals open water zwemmen en de clubkampioenschappen.

Iedere groep heeft zijn eigen aanspreekpunt. Meerdere malen per jaar komt de commissie samen met de trainers om lopende zaken te bespreken.

Wedstrijdorganisatie
De zwemcommissie en het wedstrijdsecretariaat organiseren ook de competitiedeelname van onze vereniging. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en toernooien en de verwerking van uitslagen en de jury e.d. bij zwemwedstrijden.

Ook het bespreken en voorbereiden van andere activiteiten, zoals trainingskamp, onderlinge wedstrijden, internationale uitwisseling, het bespreken van trainingsfaciliteiten, zijn allemaal taken van de zwemcommissie. De zwemcommissie komt afhankelijk van de activiteiten eens in de vier weken bijeen.

Dit zijn de huidige leden van de zwemcommissie.

Contact: zc@het-y.nl

Geert-Jan Rosingh
Voorzitter

Geertjan@het-y.nl

Evelien Sohl
Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat@het-y.nl

Floor Hoevers
Algemeen lid

Zc@het-y.nl

Francesca de Coninck
Algemeen lid

Zc@het-y.nl

René Bijl
Algemeen lid

Zc@het-y.nl

Armén Hakhverdian
Algemeen lid

Zc@het-y.nl

Waterpolocommissie

De waterpolocommissie, ook wel de ‘polocommissie’ genoemd zorgt voor alles met de polotrainingen en polowedstrijden van waterpolo te maken heeft. Zij is het aanspreekpunt voor trainers, poloërs en ouders/verzorgers van de Jeugd-, Heren -, Damesteams en evenementen zoals de IWTA <link>.

Iedere team heeft zijn eigen aanspreekpunt. Meerdere malen per jaar komt de commissie samen met de trainers om lopende zaken te bespreken.

Wedstrijdorganisatie
De polocommissie organiseert ook de competitiedeelname van onze vereniging. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en toernooien en de verwerking van uitslagen en de jury e.d. bij polowedstrijden.

Ook het bespreken en voorbereiden van andere activiteiten, zoals trainingskamp, onderlinge wedstrijden, internationale uitwisseling, het bespreken van trainingsfaciliteiten, zijn taken van de polocommissie. De polocommissie komt afhankelijk van de activiteiten maandelijks bijeen.

Dit zijn de huidige leden van de polocommissie.

Contact: pc@het-y.nl

Jip Opperman
Voorzitter

Waterpolo@het-y.nl

Stefan ten Brink
Jeugd/ Startblok

Waterpolo@het-y.nl

Esther ter Linden
Scheidsrechtercoördinator

Waterpolo@het-y.nl

Maaike ter Linden
Secretaris & D3

Waterpolo@het-y.nl

Geke de Jong
Dames 1 & 2

Waterpolo@het-y.nl

Jerry Geldhof
Heren 1 & 2

Waterpolo@het-y.nl

Marty Pelikaan
Heren 3, 4 & 5

Waterpolo@het-y.nl

Het bestuur

Het algemeen bestuur van Het Y is gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. De voorzitter wordt in functie gekozen en het Algemeen Bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt aangevuld met algemene bestuursleden en bestaat nu, 2024, uit 5 leden.

Benno Breeuwer
Voorzitter

voorzitter@het-y.nl

Cathelijne Hermans
Secretaris

secretaris@het-y.nl

Cecilia Capone
Penningmeester

penningmeester@het-y.nl

Eline Antonissen
Algemeen bestuurslid

eline@het-y.nl

Eric Schaaphok
Algemeen bestuurslid

eric@het-y.nl

Raad van Toezicht

De Algemene Vergadering benoemt een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur, houdt toezicht op de strategische keuzes van het bestuur en op de financiële huishouding van de vereniging en signaleert eventuele risico’s.

SPONSORING

Het Y is altijd opzoek naar sponsoren die de zwemsport een warm hart toedragen. Het Y heeft waterpoloteams en een grote groep wedstrijdzwemmers die sponsoring kunnen gebruiken voor materialen, evenementen en wedstrijden.

We denken graag met u mee over de kansen en mogelijkheden. Neem contact op met sponsor@het-y.nl.

SOCIALE VEILIGHEID

Zwemvereeniging Het Y vindt het heel belangrijk dat iedereen veilig kan sporten en zichzelf kan zijn. Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en andere ongepaste omgangsvormen tolereren wij niet.

Als vereniging hebben we de volgende maatregelen getroffen om aan een veilig sportklimaat te blijven werken:

  • alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • alle trainers en begeleiders ondertekenen de gedragscode sociale veiligheid
  • we hebben vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging

Daarnaast hanteert Het Y Gedragsregels over hoe we met elkaar omgaan en geldt een Alcohol, drugs en roken-reglement.

Vertrouwenscontactpersonen

Wendy, Jeroen en Eva zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen Het Y. Zij zijn te bereiken per email en zijn regelmatig te vinden in het zwembad.

Wendy Baljet
Zwemtrainster

wendy@het-y.nl

Jeroen Jansen
Waterpolo heren

jeroen@het-y.nl

Eva Meeuwesse
Waterpolo Dames

eva@het-y.nl

Wij vinden het belangrijk dat al onze leden zich veilig voelen en veroordelen daarom discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en andere ongepaste omgangsvormen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen zijn omgangsvormen die door jou als ongewenst worden ervaren. Alle leden verschillen van elkaar en als je samen in een vereniging activiteiten onderneemt dan vereist dit respect voor elkaars meningen en grenzen. Ongewenste omgangsvormen overschrijden die grenzen. Ongewenste omgangsvormen kun je op verschillende manieren zien. Voorbeelden zijn seksuele intimidatie, misbruik van macht, discriminatie om welke reden dan ook, pesten en treiteren. Maar ook andere gedragingen die door jou als pijnlijk worden ervaren kunnen eronder vallen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft ongewenste gedrag en hier met iemand over wil praten. Wij bieden je een luisterend oor en kunnen je ondersteunen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en je adviseren. Zo nodig kunnen wij behulpzaam zijn bij de bemiddeling. En zijn wij op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, bijvoorbeeld via Centrum Veilig Sport.

Wij willen benadrukken dat wij als vertrouwenscontactpersoon vertrouwelijkheid
garanderen maar geen geheimhoudingsplicht hebben. Als er sprake is van
meldingen op het gebied van integriteitsschendingen of strafbare feiten dan zullen wij, in overleg en in samenwerking met jou en het bestuur, genoodzaakt zijn gepaste maatregelen te treffen en de daarvoor bestemde instantie in te schakelen. 

Mochten je nog vragen hebben dan kunnen je ons hierover altijd aanspreken.

HISTORIE

Het eerste Sportfondsenbad in Nederland

Op 14 juni 1923 werd de N.V. Sportfondsen opgericht, met als doel, de Zwemvereniging Het Y een goed wedstrijdbad te verschaffen op initiatief van de student en polo-er Han Bierenbroodspot.

Honderd jaar geleden maakte de zwem- en polovereniging Het Y gebruik van het Amsterdamse Zuiderbad. Al gauw kwamen de sportieve activiteiten in het gedrang met het meer geld opleverende vrije zwemmen. Er was een tekort aan badwater.

Han Bierenbroodspot zocht naar een oplossing voor het tekort aan overdekt badwater en kwam tot de conclusie dat een eigen zwembad voor de zwemveereniging Het Y de beste oplossing was. Maar daar was veel geld voor nodig. Helaas wees de gemeente Amsterdam een verzoek tot bijdrage af en ook het idee om aandelen uit te geven vond maar weinig aftrek.

Dat bracht Han op de gedachte om spaarkassen op te richten, een soort ‘crowdfunding’, die beetje bij beetje de benodigde gelden bijeen zouden kunnen brengen. Om deze gelden te verkrijgen sprong zijn vriend Eddie van Es bij, die erop uittrok om spaarders te vinden. Daartoe werd in 1923 ook de N.V. Sportfondsen opgericht, met als doel fondsen werven “voor de oprichting van een N.V. Overdekte Bad- en Zweminrichting te Amsterdam” onder beheer van Zwemveereniging Het Y.  Eddie van Es opende een kantoor en bombardeerde zichzelf tot hoofdagent en binnen een half jaar waren er 500 aandeeltjes geplaatst bij Y-leden en buurtbewoners. Er kwam een beetje zicht. Op 22 juni 1929 werd het Sportfondsenbad in Amsterdam Oost geopend. De stichtingskosten bedroegen Fl. 539.000,= en het zwembad werd uitgebreid met een afzonderlijk instructiebad op 16 december 1933.

De belangstelling was groot en omdat ook buiten Amsterdam de behoefte aan overdekte zwembaden groot was werd het sportfondsenwerk voortgezet. Dit heeft tenslotte geleid tot het huidige aantal van 19 sportfondsenbaden in Nederland.